شیرهای برقی نوردسون /solenoid valve

شیرهای برقی نوردسون /solenoid valve

شیرهای برقی نوردسون /solenoid valve

 

شیرهای برقی نوردسون به طور ویژه ای برای توزیع چسب هات ملت طراحی شده اند و دارای گسکت ها، واشرها و قطعات با مقاومت در دمای بالا هستند. این شیرهای کنترلی 3 و 4 جهت حداکثر نیروی جابجایی را در هر دو جهت برای جابجایی بدون مقاومت، افزایش قابلیت اطمینان و زمان پاسخگویی ثابت ارائه می دهند.