فیلترهای نوردسون / FILTER

فیلترهای نوردسون / FILTER

فیلترهای نوردسون / FILTER

 

فیلترهای نوردسون که بین شلنگ و تفنگی نصب می شوند، ناخالصی ها و آلاینده های چسب را به دام می اندازند که می توانند بر عملکرد تجهیزات مرتبط تأثیر بگذارند. این فیلترها در پیکربندی های مستقیم، 45 و 90 درجه برای نصب و قابلیت دسترسی موجود می باشند.